Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 5. klasse – 2017/2018

Årsplanen sætter en didaktisk ramme for det teoretiske og praktiske arbejde med MaxiMat og opfylder Fælles Mål. Årsplanen indeholder en kort beskrivelse af hvert enkelt forløb, der indgår i den samlede plan.

Hvert forløb har samme struktur. Først en intro, som lægger op til Klassesamtalen. Dernæst en aktivitet, der indledes med en opgave, der løses i et gruppearbejde og efterfølges af en række opgaver, der kan løses individuelt eller i samarbejde med en eller flere kammerater. Sidste opgave i rækken er en fordybelsesopgave.
Opgaverne kan overordnet deles op i to kategorier – lukkede og åbne opgaver. I de lukkede opgaver har eleverne op til tre forsøg. I de åbne opgaver skriver eleverne i et svarfelt eller uploader en fil. Det kan være en GeoGebra fil, et regneark, en skærmoptagelse, en lydoptagelse, en film taget med deres mobiltelefon osv. Det er her, at eleverne får mulighed for at begrunde, argumentere, vise og formidle deres viden. En ting, som er grundlæggende for MaxiMat.

Når der er arbejdet med alle forløbets Aktiviteter – går eleverne videre til testdelen. I testdelen løser eleverne først færdighedsprægede opgaver.
Kompetenceopgaven og Min egen opgave giver eleverne mulighed for at vise færdigheder og kompetencer i de faglige pointer, der har været i spil i forløbet.

Portalen indeholder ekstra materiale.

Uge 33-36: Vinkler og måling

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Vinkler og måling

Eleverne skal opdage lovmæssigheder om vinkler og sammenhænge mellem vinkler : Vinkler er målbare størrelser, beregne ukendte vinkler i polygoner, fortrolighed med vinkler og vinkelsummer i polygoner samt forstå sammenhænge mellem vinklers størrelse.

Uge 37-40: Areal og trekanter

Lektioner

8-10

Varighed

4 uger

Areal og trekanter

Eleven får kendskab til forskellige måder at finde arealet af trekanter. Uformelt skal eleven undersøge sammenhængen mellem den omskrevne firkant og trekantens areal. Efterfølgende skal eleven udarbejde en generel formel for arealberegning af trekanter, hvor identificering af grundlinje og højde inddrages.

Uge 41-44: Division 3

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Division 3

I arbejdet forskellige strategier til division, styrkes forståelsen af, hvad division er og i hvilke sammenhænge det bruges. Division er både at dele ud og at bestemme, hvor mange lige store delmængder, der skal til for at danne en bestemt mængde

Uge 45-48: Division 4

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Division 4

Eleverne skal udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi. De beregner gennemsnit og vurderer, hvornår det giver mening, at angive et gennemsnit som helt tal eller decimaltal.

Uge 1-3: Tal i undersøgelser

Lektioner

15-20

Varighed

3 uger

Tal i undersøgelser

Eleverne sorterer data og visualiserer den indsamlede data vha. forskellige diagrammer. De skal læse diagrammer og selv konstruere og anvende spørgeskemaer. Der er fokus på valg af hensigtsmæssige diagrammer.

Uge 4-6: Simulering

Lektioner

15-20

Varighed

3 uger

Simulering

Eleverne skal identificere situationer som består af tilfældige hændelser/eksperimenter, og ved hjælp af simuleringer vurdere chancestørrelser. Opgaverne retfærdiggør brugen af simulering. Eleverne arbejder med situationer, som de ikke umiddelbart kan forudsige.

Uge 7-8: Cirkler og måling

Lektioner

12-15

Varighed

2 uger

Cirkler og måling

Dette forløb lægger op til, at eleverne prøver dig frem i geometrien og hvad cirkler kan bruges til. Eleverne vil også lære mange af de ord, der hører til i geometrien, og forhåbentlig opdage, hvordan tegning, tal og ord kan bruges sammen.

Uge 9-11: Måling og rumfang

Lektioner

12-15

Varighed

3 uger

Måling og rumfang

Målet er at give eleverne en indledende forståelse for rumfangsbegrebet. De skal anslå og bestemme rumfanget af kasser. Dernæst ledes de frem mod at udvikle deres egne regnemetoder for rumfangsbestemmelse af kasser.  Eleverne præsenteres for begrebet grundflade og formlen V = h x G.

Uge 12-14: Skitse og tegning

Lektioner

12-15

Varighed

2 uger

Skitse og tegning

Eleverne skal tegner skitser både med traditionelle tegneredskaber og med digitale værktøjer. Eleverne introduceres til målestoksforhold. For at kunne gengive virkeligheden gennem en tegning, arbejdes der med perspektivisk tegning.

Uge 15-17: Algebra

Lektioner

12-15

Varighed

3 uger

Algebra – UNDER UDARBEJDELSE

Uge 18-20: Koordinatsystem 2

Lektioner

12-15

Varighed

2 uger

Koordinatsystem 2

I dette forløb skal eleverne arbejde med koordinatsystemet. Indtil nu har de arbejdet med en mindre del af koordinatsystemet også kaldt for 1. kvadrant, nu udvides det med 2., 3. og 4. kvadrant.

Uge 21-23: Regningsarter

Lektioner

15-20

Varighed

3 uger

Regningsarter

Der er i dette kapitel fokus på det overordnede valg af regningsart til forskellige typer regnefortællinger – noget som er helt afgørende for elevernes problemløsning og modellering. Eleverne kommer også selv til at skrive regnefortællinger. Fokus er også på de fire regningsarters sammenhæng.

Uge 24-26: Brøk 2

Lektioner

15-20

Varighed

3 uger

Brøk 2

Eleverne lærer, at man kan skrive den samme brøk på mange forskellige måder og om fællesnævner. De får metoder til at omskrive brøker samt at forkorte eller forlænge brøker.

Uge 26-27: Negative tal

Lektioner

15-20

Varighed

2 uger

Negative tal

Eleverne regner med negative tal. Eleverne arbejder med opgaver og konkrete materialer for her igennem at få en grundlæggende forståelse. Der arbejdes med fortegn, regnetegn, tallinjer, modsatte tal, addition og subtraktion med negative tal.