Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 4. klasse – 2017/2018

Årsplanen sætter en didaktisk ramme for det teoretiske og praktiske arbejde med MaxiMat og opfylder Fælles Mål. Årsplanen indeholder en kort beskrivelse af hvert enkelt forløb, der indgår i den samlede plan.

Hvert forløb har samme struktur. Først en intro, som lægger op til Klassesamtalen. Dernæst en aktivitet, der indledes med en opgave, der løses i et gruppearbejde og efterfølges af en række opgaver, der kan løses individuelt eller i samarbejde med en eller flere kammerater. Sidste opgave i rækken er en fordybelsesopgave.
Opgaverne kan overordnet deles op i to kategorier – lukkede og åbne opgaver. I de lukkede opgaver har eleverne op til tre forsøg. I de åbne opgaver skriver eleverne i et svarfelt eller uploader en fil. Det kan være en GeoGebra fil, et regneark, en skærmoptagelse, en lydoptagelse, en film taget med deres mobiltelefon osv. Det er her, at eleverne får mulighed for at begrunde, argumentere, vise og formidle deres viden. En ting, som er grundlæggende for MaxiMat.

Når der er arbejdet med alle forløbets Aktiviteter – går eleverne videre til testdelen. I testdelen løser eleverne først færdighedsprægede opgaver.
Kompetenceopgaven og Min egen opgave giver eleverne mulighed for at vise færdigheder og kompetencer i de faglige pointer, der har været i spil i forløbet.

Portalen indeholder ekstra materiale.

Uge 33-36: Omkreds og areal 2

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Omkreds og areal 2

I forløbet arbejdes der med areal og omkreds samt valg af de bedst egnede enheder i en given situation. Alt efter figurens størrelse og form vælges måleredskab og måleenhed.

Uge 37-40: Multiplikation 2

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Multiplikation 2

Gennem undersøgelser af forskellige multiplikationsmetoders styrker og svagheder, deltager eleverne i udvikling af multiplikationsalgoritmer med tocifrede tal og decimaltal. Der arbejdes desuden med algoritmer til multiplikation med specielle tal fx 10, 25 og 100.

Uge 41-44: Før brøk

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Før brøk

Forløbet er en introduktion til arbejdet med brøkdele og brøker. Eleverne arbejder med opgaver og konkrete materialer for herigennem at få en grundlæggende forståelse. Der anvendes symbolsprog, men ikke symbolskrivning. Eleverne deler længder(stænger) og arealer(rektangler og cirkler).

Uge 45-48: Brøk 1

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Brøk 1

Eleverne skal arbejde med brøk som en måde at beskrive et forhold på. I aktivitet 1 handler det om brøk som beskrivelse af forholdet mellem en del af det hele.  I aktivitet 2 er brøken en beskrivelse af en del af en mængde.

Uge 49-3: Sammenligning af data

Lektioner

12-15

Varighed

4 uger

Sammenligning af data

Eleven skal undersøge, hvilke oplysninger man kan få ved at sortere og ordne data – og hvornår det giver mening at gøre det. Undervejs i forløbet skal eleven også undersøge, hvornår hhv. største- og mindsteværdi, typetal, median og middeltal fortæller vigtige detaljer om data i undersøgelser.

Uge 4-7: Chancer

Lektioner

12-15

Varighed

4 uger

Chancer

Eleven skal undersøge tilfældighed og chancestørrelser gennem eksperimenter og finde metoder til at undersøge tilfældighed og chance gennem eksperimenter.

Uge 8-10: Enkle ligninger

Lektioner

10-15

Varighed

3 uger

Enkle ligninger

Eleverne skal lære hvad en ligning er og lighedstegnets betydning. At ligninger kan være en smart måde at løse et problem på.  Eleverne arbejde med konkrete situationer, hvor det skaber ligevægt og efterfølgende viser situationen med et regneudtryk – en ligning.

Uge 11-13: Koordinatsystem 1

Lektioner

10-15

Varighed

3 uger

Koordinatsystem 1

Dette forløb handler om koordinatsystemer. Eleverne skal beskrive, hvor på papiret krydserne er sat, og diskutere om der er en smart måde at forklare det på.

Uge 14-16: Division 2

Lektioner

10-15

Varighed

3 uger

Division 2

Her udvides divisionsbegrebet til at omhandle division, hvor dividend og divisor er ”store” tal. Der er fokus på at eleverne ser division i flere forskellige sammenhænge og situationer. Eleverne skal sammenligne to størrelser og forholde sig til rest med betydning og uden betydning.

Uge 17-19: Brøk og decimaltal

Lektioner

10-15

Varighed

3 uger

Brøk og decimaltal – UNDER UDARBEJDELSE

Uge 20-23: Figur og vinkel

Lektioner

10

Varighed

3 uger

Figur og vinkel

Eleverne skal arbejde med at forstå vinkler og sammenhængen mellem vinkler og cirkel. Det er vigtigt, at de forstår, at der i cirklen er 360 grader, og at arbejdet med vinkler foregår ud fra denne forståelse. Eleverne præsenteres for den rette, ikke rette, stumpe og spidse vinkler, samt at konstruere vinkler og vide, hvor vinkelrummet er.

Uge 24-26: Tegning og konstruktion

Lektioner

10-15

Varighed

3 uger

Tegning og konstruktion

I forløbet skal eleverne arbejde med tegning og lære, at lave præcise tegninger på forskellige måder. De skal både tegne i hånden og bruge GeoGebra.

Eleverne skal arbejde med centicubes, lineal, passer og vinkelmåler, og lære at bruge dem til at lave præcise tegninger. De skal også vurdere, om det er bedst at bruge GeoGebra eller lineal, passer og vinkelmåler, når de laver tegninger.