Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 3. klasse – 2017/2018

Årsplanen sætter en didaktisk ramme for det teoretiske og praktiske arbejde med MaxiMat og opfylder Fælles Mål. Årsplanen indeholder en kort beskrivelse af hvert enkelt forløb, der indgår i den samlede plan.

Hvert forløb har samme struktur. Først en intro, som lægger op til Klassesamtalen. Dernæst en aktivitet, der indledes med en opgave, der løses i et gruppearbejde og efterfølges af en række opgaver, der kan løses individuelt eller i samarbejde med en eller flere kammerater. Sidste opgave i rækken er en fordybelsesopgave.
Opgaverne kan overordnet deles op i to kategorier – lukkede og åbne opgaver. I de lukkede opgaver har eleverne op til tre forsøg. I de åbne opgaver skriver eleverne i et svarfelt eller uploader en fil. Det kan være en GeoGebra fil, et regneark, en skærmoptagelse, en lydoptagelse, en film taget med deres mobiltelefon osv. Det er her, at eleverne får mulighed for at begrunde, argumentere, vise og formidle deres viden. En ting, som er grundlæggende for MaxiMat.

Når der er arbejdet med alle forløbets Aktiviteter – går eleverne videre til testdelen. I testdelen løser eleverne først færdighedsprægede opgaver.
Kompetenceopgaven og Min egen opgave giver eleverne mulighed for at vise færdigheder og kompetencer i de faglige pointer, der har været i spil i forløbet.

Portalen indeholder ekstra materiale som fx FotoMat i 1.-3. klasse.

Uge 33-36: Omkreds og areal 1

Lektioner

10-15

Varighed

4 uger

Omkreds og areal 1

I dette forløb arbejder eleverne først med omkreds som udtryk for et længdemål. I aktivitet 2 inddrages arealbegrebet, som tager udgangspunkt i arealbestemmelse vha. ikke standardiserede enheder. Senere i aktiviteten bliver cmog mbrugt som størrelser på arealer. Til sidst i forløbet kobles de to begreber sammen.

Uge 37-40: Multiplikation 1

Lektioner

10-15

Varighed

4 uger

Multiplikation 1

Eleven skal udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal. Eleverne skal fremstille regnehistorier, der handlerom multiplikation og forklare sammenhængen mellem addition og multiplikation. Eleverne skal oversætte og løse en multiplikations situation (Modelleringskompetence).

Uge 41-44: Spil og chance

Lektioner

10-15

Varighed

3 uger

Spil og chance

I forløbet lærer eleverne at vurdere chancer ud fra data og eksperimenter. De arbejder med foreliggende data og data, som de selv indsamler gennem optælling, samt data fra tilfældige eksperimenter i spilsituationer. I aktivitet 2 arbejder eleverne med at ræsonnere sig frem til sammenhænge og strategier i spil.

Uge 45-48: Rumlige figurer

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Rumlige figurer

I forløbet får eleverne en begyndende rumlig forståelse. I forløbet kommer eleverne til at arbejde med kassen og terningen. Terningen er også en kasse, men med den specielle egenskab at alle sider er kvadrater.

Uge 49-3: Tegn og byg figurer

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Tegn og byg figurer

Eleverne bygger en rumlige figurer af centicubes ud fra en isometrisk tegning og ud fra en arbejdstegning. Eleverne skal arbejde med forskellige  metoder til at bygge rumlige figurer.

Uge 4-7: Division 1

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Division 1

Dette forløb handler om division. Eleverne skal give et forslag til, hvordan børnene kan dele karamellerne mellem sig på en fair måde, og udregne hvor mange karameller de hver især kan få.

Uge 8-11: Sammenhæng mellem plus og minus

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Sammenhæng mellem plus og minus – UNDER UDARBEJDELSE

Uge 12-15: Styr på data

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Styr på data – UNDER UDARBEJDELSE

Dette forløb omhandler lokalisering og begyndende længdemål. Eleverne skal ved hjælp af længdemål og placeringer hjælpe skibsdrengen og Kaptajn Enøje, med at løse forskellige placerings og måle opgaver på en øde ø de er havnet på. De arbejder med lokalisering (Begyndende arbejde med koordinatsystemet) ved at navigere rundt på et kort med navngivne kvadrater, hvor de skal hjælpe Kaptajn Enøje med at finde vej.

Uge 16-19: Decimaltal

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Decimaltal – UNDER UDARBEJDELSE

Dette forløb omhandler måling med standardenhederne meter og centimeter. Introduktionen til hvorfor vi bruger standardenheder, kommer allerede i Introen, hvor eleverne skal diskutere ”Hvorfor det er nødvendigt med standardenheder. Eleverne skal efterfølgende hjælpe I. S. Bjørn med at måle forskellige dyr i meter, i centimeter og i meter og centimeter. De bliver på denne måde indført i forskellige længdemåls problematikker, som forklares og løses.

Uge 20-23: Læs på kortet

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Læs på kortet – under udarbejdelse