Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 2. klasse – 2017/2018

Årsplanen sætter en didaktisk ramme for det teoretiske og praktiske arbejde med MaxiMat og opfylder Fælles Mål. Årsplanen indeholder en kort beskrivelse af hvert enkelt forløb, der indgår i den samlede plan.

Hvert forløb har samme struktur. Først en intro, som lægger op til Klassesamtalen. Dernæst en aktivitet, der indledes med en opgave, der løses i et gruppearbejde og efterfølges af en række opgaver, der kan løses individuelt eller i samarbejde med en eller flere kammerater. Sidste opgave i rækken er en fordybelsesopgave.
Opgaverne kan overordnet deles op i to kategorier – lukkede og åbne opgaver. I de lukkede opgaver har eleverne op til tre forsøg. I de åbne opgaver skriver eleverne i et svarfelt eller uploader en fil. Det kan være en GeoGebra fil, et regneark, en skærmoptagelse, en lydoptagelse, en film taget med deres mobiltelefon osv. Det er her, at eleverne får mulighed for at begrunde, argumentere, vise og formidle deres viden. En ting, som er grundlæggende for MaxiMat.

Når der er arbejdet med alle forløbets Aktiviteter – går eleverne videre til testdelen. I testdelen løser eleverne først færdighedsprægede opgaver.
Kompetenceopgaven og Min egen opgave giver eleverne mulighed for at vise færdigheder og kompetencer i de faglige pointer, der har været i spil i forløbet.

Portalen indeholder ekstra materiale som fx FotoMat i 1.-3. klasse.

Uge 33-36: Symmetri og mønstre

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Symmetri og mønstre

Eleverne skal i dette forløb ”fremstille, undersøge og beskrive figurer, mønstre og design med spejlingssymmetri. I dette arbejde indgår både byggerier med konkrete materialer, fotos, tegninger med og uden digitale værktøjer.

Uge 37-40: Tal i system

Lektioner

10-15

Varighed

4 uger

Tal i system

Eleverne skal arbejde med og udvikle deres forståelse af positionssystemet. I forløbet arbejdes der med en kobling mellem de symbolske repræsentationer og de mere konkrete og førformelle repræsentationer. Repræsentationsformerne skal være med til at styrke elevernes forståelse for både tallets værdi, rækkefølge og opbygning.

Uge 41-45: Addition 2

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Addition 2

Eleverne skal i dette forløb videreudvikle deres måder at regne additions situationer og stykker på. De møder forskellige additions situationer, som de skal løse på forskellige måder. Der arbejdes både med at løse additionsstykker ved hop på tallinje, ved at bruge 10- venner og ved omskrivninger.

Uge 46-49: Umuligt eller sikkert

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Umuligt eller sikkert

I dette forløb arbejder eleverne med tilfældighed og chance i forbindelse med dataindsamling og småspil. Dialogen tager udgangspunkt i elevernes intuitive chancebegreb, og indeholder spørgsmål som knytter sig til hverdagssituationer. Eleverne præsenteres i dette forløb for statistikker, og kommer med begrundede bud på, hvad der sker næste gang.

Uge 1-4: Subtraktion 2

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Subtraktion 2

Eleverne arbejder med forståelse af subtraktion med tocifrede tal gennem forskellige subtraktionssituationer, her præsenteres de for en fratrækning og en forskelssituation (fratræknings-, forskels- og mangelsituationer).

Uge 5-9: Talmønstre

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Talmønstre

Eleverne bliver præsenteret for forskellige mønstre og kommer til at gå på opdagelse i deres omgivelser efter mønstre. De arbejder først med forskellige figurmønstre, hvor de selv skal konstruere mønstre og bygge videre på påbegyndte mønstre. Efterfølgende arbejder de videre med forskellige enkle talmønstre. Gennem arbejdet finder eleverne frem til, at i ethvert mønster er der et grundtema der gentager sig.

Uge 10-13: Tal i system 2

Lektioner

8-10

Varighed

4 uger

Tal i system 2

Forløbet lægger op til aktiviteter, der giver eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse af positionssystemet i forbindelse med firecifrede tal. Forløbet tager udgangspunkt i centicubes med 1´ere, 10-stænger, 100-plader og 1000-kuber, som skal være med til at give eleverne en fornemmels af tals størrelse og sammenhæng. Forløbets mål er, at eleverne kan laven en kobling mellem de symbolske repræsentationer og de konkrete formelle repræsentationer.

Uge 14-17: Tegning

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Tegning

I dette forløb arbejder eleverne med geometrisk tegning. De skal lære at tegne plane figurer, både ud fra givne betingelser, og ved at gengive enkle træk fra omverdenen. Eleven skal også arbejde med at konstruere plane figurer i et dynamisk geometriprogram.

Uge 18-20: System i figurerne

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

System i figurerne

I dette forløb arbejder eleverne med forskelle og ligheder mellem geometriske figurer. De lærer at kende forskel på regulære og irregulære figurer, og at der er mange forskellige trekanter, firkanter og femkanter.

I forløbet inddrages elevernes forforståelse og deres viden fra det tidligere arbejde med forløbet ”fra kant til figur”.

Uge 21-23: Undersøg data

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Undersøg data

Eleven skal i dette forløb lære, hvordan man bruger data til at lave tabeller og diagrammer efter, at man har fået sorteret sine data. De skal også lære lidt om, hvordan man kan bruge diagrammer til at undersøge data.

Uge 24-27: Måleenheder

Lektioner

15

Varighed

3 uger

Måleenheder – UNDER UDARBEJDELSE